పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు , దానం కొద్ది బిడ్డలు….అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?  

  • పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు , దానం కొద్ది బిడ్డలు అని మన పెద్దవారు అనడం మనం చాలా సార్లు వినే ఉంటాం. అయితే దానికి అర్ధం ఏమిటో చాలా మందికి తెలియదు. ఇప్పుడు అర్ధం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

  • స్త్రీలు చేసే పనులలో పుణ్యం అంటే పూజ చేయటం…. మంచి శ్రేష్టమైన పువ్వులతో భక్తితో పూజ చేస్తే మంచి భర్త లభిస్తాడని, అలాగే దానం అనే పుణ్యం కారణంగా మంచి బిడ్డలు కలుగుతారని అర్ధం. ఈ విషయం గురించి మన పెద్దవారు చెప్పటానికి పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు , దానం కొద్ది బిడ్డలు అని అంటూ ఉంటారు.