ఆవేశం తగ్గించుకోవాలి అని అన్న వాళ్ళకి సమాధానం ..!  

Pawan Kalyan Speech At Visakhapatnam2019-

ఆవేశం తగ్గించుకోవాలి అని అన్న వాళ్ళకి సమాధానం ..!-Pawan Kalyan Speech At Visakhapatnam2019