తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరుని బంగారు గోపురం పై విమాన వెంకటేశ్వరస్వామి ఎవరి కోసము?  

Vimana Venkateswara Swamy History In Telugu-

Vimana Venkateswara Swamy History In Telugu---