గడపకు పసుపు కుంకుమ ఇలా పెడితే పట్టిందల్లా బంగారమే..!  

Gummamiki Pasupu,kumkuma Raste-

Gadapa has a special place in our Hindu tradition. Gadapa is the equivalent of Lakshmi. So, Lakshmi's favorite yellow turmeric is put on the kunkum bobu. Let's go beyond the razor. It's a house or a temple, but only to go beyond it. Any time a week at home, you need to put a tin in a sausage.

->.

. It should also be done on the day of the mountain. By doing this, Lakshmi Devi is home and all evil powers will be lost. Each Friday is a yellowish tip of the gadapa. Narrative of all kinds of strokes is very powerful. There is also a proverb that rocks can also cause nail dirt. Must be in accordance with the Graduate Standard. There should be no grudge. If the damage is wrong, it will hurt. There were no room for the lounge in the houses that were built in any house and the rooms were built. Nowadays there are only rooms for the lighthouses around the lighthouse and the house. It is enough to write to the gaddafi of the lion, even if it is not yellowish all the stairs.

..

..

..

మన హిందూ సాంప్రదాయంలో గడపకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. గడప అంటలక్ష్మిదేవితో సమానము. అందువల్ల లక్ష్మిదేవికి ఇష్టమైన పసుపును గడపకరాసి కుంకుమ బొట్టు పెడతారు..

గడపకు పసుపు కుంకుమ ఇలా పెడితే పట్టిందల్లా బంగారమే..!-

గడపను తొక్కకుండా దాటి వెళ్ళాలి. అది ఇల్లఅయినా దేవాలయం అయినా గడపను దాటి మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఇంటి గడపకు వారానికఒకసారైనా తప్పనిసరిగా పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్టు పెట్టాలి.

అలాగే పర్వ దినాల్లో కూడా చేయాలి. ఇలా చేయటం వలన లక్ష్మి దేవి ఇంటిలఉండటమే కాకుండా దుష్ట శక్తులు అన్ని పోతాయి. ప్రతి శుక్రవారం గడపకు పసుపరాసి కుంకుమ బొట్టు పెట్టి నల్లని తాడుతో పటిక కడితే నర దిష్టతొలగిపోతుంది. అన్ని రకాల దిష్టిలలో నర దిష్టి చాలా పవర్ ఫుల్..

నదిష్టికి రాళ్ళూ కూడా పగులుతాయనే సామెత కూడా ఉంది.గడప ద్వార ప్రమాణానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. చీలికలు లేకుండా అఖండంగఉండాలి.

గడప దోషంగా ఉంటే హాని కలుగుతుంది. ఏ ఇంటికి అయినా గడపలతప్పనిసరిపూర్వం నిర్మించిన ఇళ్లలో సింహద్వారానికి గడపలే కాకుండా ప్రతగదికి గడపలు ఉండేవి. ఇక ఈ రోజుల్లో అయితే సింహద్వారం మరియు ఇంటి చుట్టఉండే గుమ్మాలకు మాత్రమే గడపలు ఉంటున్నాయి.

అన్ని గడపలకు పసుపు రాసకుంకుమ పెట్టకపోయినా సింహద్వారానికి ఉన్న గడపకు రాసిన సరిపోతుంది.