గడపకు పసుపు కుంకుమ ఇలా పెడితే పట్టిందల్లా బంగారమే..!  

 • మన హిందూ సాంప్రదాయంలో గడపకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. గడప అంటలక్ష్మిదేవితో సమానము.

 • గడపకు పసుపు కుంకుమ ఇలా పెడితే పట్టిందల్లా బంగారమే..!-

 • అందువల్ల లక్ష్మిదేవికి ఇష్టమైన పసుపును గడపకరాసి కుంకుమ బొట్టు పెడతారు. గడపను తొక్కకుండా దాటి వెళ్ళాలి.

 • అది ఇల్లఅయినా దేవాలయం అయినా గడపను దాటి మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఇంటి గడపకు వారానికఒకసారైనా తప్పనిసరిగా పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్టు పెట్టాలి.

 • -

  అలాగే పర్వ దినాల్లో కూడా చేయాలి. ఇలా చేయటం వలన లక్ష్మి దేవి ఇంటిలఉండటమే కాకుండా దుష్ట శక్తులు అన్ని పోతాయి. ప్రతి శుక్రవారం గడపకు పసుపరాసి కుంకుమ బొట్టు పెట్టి నల్లని తాడుతో పటిక కడితే నర దిష్టతొలగిపోతుంది.

 • అన్ని రకాల దిష్టిలలో నర దిష్టి చాలా పవర్ ఫుల్. నదిష్టికి రాళ్ళూ కూడా పగులుతాయనే సామెత కూడా ఉంది.

 • గడప ద్వార ప్రమాణానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. చీలికలు లేకుండా అఖండంగఉండాలి.

 • గడప దోషంగా ఉంటే హాని కలుగుతుంది. ఏ ఇంటికి అయినా గడపలతప్పనిసరిపూర్వం నిర్మించిన ఇళ్లలో సింహద్వారానికి గడపలే కాకుండా ప్రతగదికి గడపలు ఉండేవి.

 • ఇక ఈ రోజుల్లో అయితే సింహద్వారం మరియు ఇంటి చుట్టఉండే గుమ్మాలకు మాత్రమే గడపలు ఉంటున్నాయి. అన్ని గడపలకు పసుపు రాసకుంకుమ పెట్టకపోయినా సింహద్వారానికి ఉన్న గడపకు రాసిన సరిపోతుంది.