గుడ్డు మరియు మాంసాహార పదార్ధాలను తిని గుడికి వెళ్లవచ్చా?  

Can We Visit Temple After Eating Non Veg?-

  • గుడ్డు మరియు మాంసాహార పదార్ధాలలో తమో,రజో గుణాలకు సంబందించిన పదార్ధాలుతమో,రజో గుణాలంటే కోపం,కామం, కలిగి ఉండటం.

  • గుడ్డు మరియు మాంసాహార పదార్ధాలను తిని గుడికి వెళ్లవచ్చా?-

  • ఈ గుణాలు ఉండుట వలన సత్వ గుణతగ్గిపోతుంది. దేవాలయం మరియు దైవారాధన చేసే సమయంలో సత్వ గుణం కలిగి ఉండటముఖ్యం.

  • తమో,రజో గుణాల కారణంగా మనో నిగ్రహం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. దాంతదైవ కార్యాలు సఫలం కావు.

  • అందువల్ల తమో,రజో గుణాలను కలిగించే ఆహారాలనతీసుకోకూడదు.

    పాలు,పండ్లు,కూరగాయల వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి.

  • ఇక్కమరొక వవిషయం ఏమిటంటే గుడ్డు మరియు మాంసాహారంలోనే కాకుండఉల్లి,వెల్లుల్లి, మసాలా దినుసులతో కూడా తమో,రజో గుణాలు ఉంటాయి. అందువల్గుడికి వెళ్లే సమయంలోను మరియు దైవ కార్యాలు చేసే సమయంలోను తమో,రజో గుణాలఉన్న ఆహారాలను తీసుకోకూడదు.