పూజలో గంట ఎందుకు మోగిస్తారు?  

Why Do We Ring The Bell In A Temple-

Why Do We Ring The Bell In A Temple---