2018 లో న్యూమరాలజీ ప్రకారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?  

Your Date Of Birth & Number As Per Numerology-

కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే సాధారణంగా అందరు కొత్త సంవత్సరం ఎలఉంటుందో అని ఆలోచనలో పడతారు.దాని గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు2018 వ సంవత్సరం యూనివర్సల్ సంవత్సరం.దీని సంఖ్య శక్తీ 11.ఈ 11 సంఖ్యనఅంకెలకు గురువుగా భావిస్తారు.అంతేకాక ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎంతప్రాధాన్యత ఉంది.సంఖ్య ప్రకారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.

Your Date Of Birth & Number As Per Numerology---

అదృష్ట సంఖ్య1

అదృష్ట సంఖ్య 2

అదృష్ట సంఖ్య 3

అదృష్ట సంఖ్య 4

అదృష్ట సంఖ్య 5

అదృష్ట సంఖ్య 6

అదృష్ట సంఖ్య 7

అదృష్ట సంఖ్య 8

అదృష్ట సంఖ్య 9