2018 లో న్యూమరాలజీ ప్రకారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?  

Your Date Of Birth & Number As Per Numerology-

As soon as the new year begins, it is commonly thought of how everyone will be new year. I want to know about it. Universal year of 2018 Its number 11 is 11. This number is counted as the number one digit. Spirituality is also of great importance. Let's see how good your luck is.

Lucky number 1.

This year's life is good. All of the difficulties in the past will be removed. This is a good advantage if you choose a new way to reach the destination .. lucky number 2.

This number is very positive for them and they get the job they want. But be careful about personal matters. No matter what little mistake you have to face .. Lucky number 3.

These are foreign trips this year. New experiences and energy levels in their life are high. They do not have to look back at what they have done. Some changes are due to high traffic .. .

Lucky number 4. They should compromise on some matters. This year they are not good but bad. They own the company on their own. Some obstacles in this order will be achieved with the desired goal.

Lucky number 5. This year's winning loses are equal and neutral all over. They will take advantage of the opportunities that come up. But they need to think a little more intelligently ..

Lucky number 6. They are spiritually thinking. Love, marriage, profession and health are stronger. Try to take risks. But do not hesitate to work hard.

Lucky number 7. The relationship between them and the love affairs will face some difficult problems. Do not be shy at that time and move forward with confidence. Mental concerns with spiritual programs will be reduced.

Lucky number 8. Their work involves more emotions. They take most of the time to make decisions. In the choice of many opportunities, you need to go to the bottom.

కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే సాధారణంగా అందరు కొత్త సంవత్సరం ఎలఉంటుందో అని ఆలోచనలో పడతారు. దాని గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు2018 వ సంవత్సరం యూనివర్సల్ సంవత్సరం. దీని సంఖ్య శక్తీ 11. ఈ 11 సంఖ్యనఅంకెలకు గురువుగా భావిస్తారు. అంతేకాక ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎంతప్రాధాన్యత ఉంది. సంఖ్య ప్రకారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం...

2018 లో న్యూమరాలజీ ప్రకారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?-

అదృష్ట సంఖ్య1

అదృష్ట సంఖ్య 2

మాత్రం చిన్న తప్పు చేసిన సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

అదృష్ట సంఖ్య 3

కొన్ని మార్పుల కారణంగా ప్రయాణాలఎక్కువగా ఉంటాయి.

అదృష్ట సంఖ్య 4

ఈ క్రమంలో కొన్నఆటంకాలు ఎదురు అయినా అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు.

అదృష్ట సంఖ్య 5

అదృష్ట సంఖ్య 6

రిస్క్ తీసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితదేనిని పట్టించుకోకుండా సహనంతో పనిచేయాలి.

అదృష్ట సంఖ్య 7

ఆధ్యాత్మికార్యక్రమాలతో మానసిక ఆందోళనలను తగ్గించుకుంటారు.

అదృష్ట సంఖ్య 8

అదృష్ట సంఖ్య 9