వివాహంలో కాలిమట్టెలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం  

Why Women Wearing Mettelu-

మన వివాహ వ్యవస్థలో వివాహం సమయంలో కాలిమట్టెలు తొడగటం అనేది అనాదిగఆచారంగా వస్తూ ఉంది. కాలిమట్టెలను బంగారంతో కాకుండా వెండితతయారుచేస్తారు. ఎందుకంటే బంగారం ఎక్కువ రేటులో ఉండటం మరియు బంగారలక్ష్మి స్వరూపం కాబట్టి కాలికి పెట్టకూడదనే ఉద్దేశంతో కాలిమట్టెలకబంగారాన్ని ఉపయోగించరు..

వివాహంలో కాలిమట్టెలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం-

వివాహం సమయంలో ఒక్కసారి మెట్టెలు పెట్టాక ఆ స్త్రీ ఎప్పటికి తీయరు. ఒకవేమెట్టెలు అరిగిపోతే కొత్తవి పెట్టుకుంటారు. వివాహంలో ప్రతి ఘట్టానికప్రాముఖ్యత ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

అలాగే మెట్టెలకు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యఉంది. కాలు బొటనవ్రేలుకు … రెండవ వ్రేలుకు మధ్య ఒరిపిడి జరగడం వలనరక్త ప్రసరణ బాగా జరగడమే కాకుండా మనో వికారాలు నియంత్రించబడతాయి. కారణంగానే మట్టెలు బొటన వ్రేలు పక్కన ఉన్న వ్రేలుకు పెడుతుంటారు.పూర్వం గృహస్తులు … సాధువులు … యోగులు మొదలైన వారు పాదుకలధరించడంలోని ఆంతర్యం కూడా ఇదే. భారత దేశంలో అందరు స్త్రీలు కుల మతాలకఅతీతంగా ఈ మెట్టెలను ధరిస్తారు.

మెట్టెల ఉపయోగం ఉండాలంటే నాజూగ్గా ఉండేవకాకుండా కొంచెం బరువుగా ఉండే మెట్టెలను ధరించాలి.