వివాహంలో కాలిమట్టెలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం  

Why Women Wearing Mettelu-

  • మన వివాహ వ్యవస్థలో వివాహం సమయంలో కాలిమట్టెలు తొడగటం అనేది అనాదిగఆచారంగా వస్తూ ఉంది. కాలిమట్టెలను బంగారంతో కాకుండా వెండితతయారుచేస్తారు.

  • వివాహంలో కాలిమట్టెలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం-

  • ఎందుకంటే బంగారం ఎక్కువ రేటులో ఉండటం మరియు బంగారలక్ష్మి స్వరూపం కాబట్టి కాలికి పెట్టకూడదనే ఉద్దేశంతో కాలిమట్టెలకబంగారాన్ని ఉపయోగించరు.

    వివాహం సమయంలో ఒక్కసారి మెట్టెలు పెట్టాక ఆ స్త్రీ ఎప్పటికి తీయరు.

  • ఒకవేమెట్టెలు అరిగిపోతే కొత్తవి పెట్టుకుంటారు. వివాహంలో ప్రతి ఘట్టానికప్రాముఖ్యత ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

  • అలాగే మెట్టెలకు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యఉంది. కాలు బొటనవ్రేలుకు … రెండవ వ్రేలుకు మధ్య ఒరిపిడి జరగడం వలనరక్త ప్రసరణ బాగా జరగడమే కాకుండా మనో వికారాలు నియంత్రించబడతాయి. కారణంగానే మట్టెలు బొటన వ్రేలు పక్కన ఉన్న వ్రేలుకు పెడుతుంటారు.

  • పూర్వం గృహస్తులు … సాధువులు … యోగులు మొదలైన వారు పాదుకలధరించడంలోని ఆంతర్యం కూడా ఇదే. భారత దేశంలో అందరు స్త్రీలు కుల మతాలకఅతీతంగా ఈ మెట్టెలను ధరిస్తారు. మెట్టెల ఉపయోగం ఉండాలంటే నాజూగ్గా ఉండేవకాకుండా కొంచెం బరువుగా ఉండే మెట్టెలను ధరించాలి.