ఇంటి ముందు ముగ్గు ఎందుకు వేస్తారు ?  

Why We Use Patterns Infront Of Our Home-

Why We Use Patterns Infront Of Our Home---