ఇంటి ముందు ముగ్గు ఎందుకు వేస్తారు ?  

Why We Use Patterns Infront Of Our Home-

చీమలు, ఈగలు మొదలైన కీటకాలకు ఆహారంగా బియ్యప్పిండితో ఇంటి ముందముగ్గువేస్తారు.మరొక కారణం ఎమంటే, ఆడవారు వంగి ముగ్గు వెయ్యటం వలన వారసంతానొత్పత్తి వ్యవస్త, కడుపుకి సంభందించిన అనేక సమస్యల నించి దూరంగఉండవచ్చును .“అతిధి దెవో భవాః…” అని మాటలలొనే కాదు, చేతలలో కూడచూపిస్తాము ఈ ముగ్గుతో..

ఇంటి ముందు ముగ్గు ఎందుకు వేస్తారు ?-

ముగ్గుని పలు ప్రదేశాలలో పలు విధాలుగా పిలుస్తారు. రంగోలి అని చాప్రదేశాలలో ముఖ్యంగా ఉత్తర దేశంలో, రంగవల్లి అని కర్నాటకలో, పూకలం అనకేరలలో, చౌకుపురానా అని మధ్యప్రదెశ్లో, మదన అని రజస్తానులో, అరిపన అనబిహార్లో, అల్పన అని బెంగాలులో, కోలం అని తమిళనాడులో, ఇలా పలు రకాలుగపిలుస్తారు.