నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేసిన వెంటనే కాళ్ళు కడుక్కోవడం తప్పా?  

Why We Should Not Wash Our Feet After Navagraha Pradakshina-

English Summary:If the view of the church or temple when the circuit is not complete. Pradaksinaku view is very important to the church.Navagraha temples are common in every temple. Many of the main deity appeared to wash the feet Navagrahas are circling.This is very wrong to do. After circling Navagrahas kadukkokudadu legs.

When and only when endowed with good sesame oil sanisvaruduki anointed the feet-washing. At that time, black sesame, either because the body in a non-stick hand.So when Saturn, the feet-washing, but donations will be transferred to bathe. When the result of the counter-clockwise circuit, so that the legs of the Navagraha kadukkokudadu kalagalante.......

దేవాలయంనకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రదక్షిణ చేస్తే గాని దేవాలయ దర్శనం పూర్తకాదు. దేవాలయ దర్శనంలో ప్రదక్షిణకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. సాధారణంగప్రతి దేవాలయంలోని నవగ్రహ ఆలయాలు ఉంటాయి..

నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేసిన వెంటనే కాళ్ళు కడుక్కోవడం తప్పా?-Why We Should Not Wash Our Feet After Navagraha Pradakshina

దాంతో చాలా మంది నవగ్రహాలకప్రదక్షిణ చేసి కాళ్ళు కడుక్కొని ప్రధాన దేవత దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు. విధంగా చేయటం చాలా తప్పు. నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణ చేసిన వెంటనే కాళ్ళకడుక్కోకూడదు.

శనీశ్వరుడుకి తైల అభిషేకం చేసినప్పుడు మరియు నల్ల నువ్వులు దానచేసినప్పుడు మాత్రమే కాళ్ళు కడుక్కోవాలి. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో నల్నువ్వులు మన చేతికి గాని శరీరానికి కాని అంటుకోవచ్చు. అందుకే శని దానాలచేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా కాళ్ళు కడుక్కోవటం కానీ స్నానము చేయటం కానచేస్తూ ఉంటారు.

కాబట్టి ప్రదక్షిణ చేసిన ఫలితం కలగాలంటే నవగ్రప్రదక్షిణలు చేసినప్పుడు కాళ్ళు కడుక్కోకూడదు.