నాట్యం చేసే ముందు భూమికి ఎందుకు నమస్కరిస్తారో తెలుసా?  

Why To Prostrate Earth Before Dance-

నాట్యం చేసే వారు తమ నాట్యాన్ని ప్రారంభించటానికి ముందు తల్లిదండ్రులకుగురువులకు, అతిథులకు నమస్కరిస్తారు. ఆ తర్వాత

సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్థన మండలే |

విష్ణుపత్నీ నమస్తుభ్యం పాదఘాతం క్షమస్వమే||

అంటూ భూదేవికి నమస్కారం చేస్తారు. అంటే సాక్షాత్తు విష్ణు పత్ని అయిఅమ్మ వారిపైన పదఘట్టనలు చేస్తున్నందుకు క్షమాపణ కోరుకుంటారు..

నాట్యం చేసే ముందు భూమికి ఎందుకు నమస్కరిస్తారో తెలుసా?-

ఇదసాధారణంగా ప్రచారం లో ఉన్న విషయం. కానీ నాట్యానికి ముందు భూదేవికనమస్కరించడానికి మరో ఆసక్తి కరమైన అద్భుతమైన కారణం ఉంది.పరమ శివుడు సంధ్యా నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు నంది తన వీపుని వేదికగపరిచాడు.

ఆ వేదికపై శివుడు మైమరచి నాట్యం చేసారు. ఆ నటరాజ పూజ అయినాట్యాన్ని చేసే ముందు, ఆయన నర్తించడానికి తన వీపును రంగస్థలం గా చేసినందికి ప్రథమ నమస్కారం చేస్తారు.శివపూజలో నందికి ప్రథమ నమస్కారం చేయడఅందరికీ తెలిసిన విషయమే.

అందుకే దాన్ని ‘నాంది’ అంటారు. ఏదైనా మొదలపెట్టేటప్పుడు ‘నాంది పలకడం’ అన్న మాట ఇక్కడినుంచే వచ్చింది. నాట్యచేసేముందు భూమికి నమస్కరించడం వెనుక గల ప్రధాన కారణం ఇదే.