నాట్యం చేసే ముందు భూమికి ఎందుకు నమస్కరిస్తారో తెలుసా?  

Why To Prostrate Earth Before Dance-

Why To Prostrate Earth Before Dance---