పులిహోర ప్రసాదంగా ఎందుకు మారిందో తెలుసా.... దాని వెనక ఉన్న కథ ఏమిటో తెలుసుకోండి  

Why Tamarind Rice Got A Cult Status In Hinduism-

Why Tamarind Rice Got A Cult Status In Hinduism--Why Tamarind Rice Got A Cult Status In Hinduism-