ఉప్పును చేతికి ఇవ్వకూడదని మన పెద్దలు చెప్పుతారు....ఎందుకు?  

Why Shouldn’t We Exchange Salt By Hand-

English Summary:Know what is the truth in this case.

Slo.Go to the land of grain sesame Hiranya ajya vasau gudanica

Raupyam salt mityahurdasadanah prakirtitah

The donation is one phase of the salt. Dana Sat, fathers are giving assignments pounds of salt.So ominous sign of salt. So as not to give into the hand of salt.Apart from that, as well as uppandincadam. That's confidential information and said another uppandincadam cheating them.For this reason, and also offer the hand of salt ........

సాధారణంగా ఉప్పును ఎవరూ చేతికి ఇవ్వరు. ఒకవేళ ఉప్పును చేతికి ఇస్తే ఆ ఇద్దరి మధ్య గొడవలు వస్తాయని పూర్వ కాలం నుండి ఒక నమ్మకం ఉంది. ఈ విషయంలో నిజానిజాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం..

ఉప్పును చేతికి ఇవ్వకూడదని మన పెద్దలు చెప్పుతారు....ఎందుకు?-

శ్లో. గో భూ తిల హిరణ్య ఆజ్య వాసౌ ధాన్య గుడానిచ రౌప్యం లవణ మిత్యాహుర్దశదానాః ప్రకీర్తితాఃదశ దానాల్లో ఉప్పు అనేది ఒకటి. శని దానాలలో, పితృ కార్యాలలో ఉప్పును దానం ఇస్తూ ఉంటారు.

కనుక ఉప్పు అశుభానికి గుర్తు. అందువల్ల ఉప్పును చేతికి ఇవ్వకూడదని అంటారు. అదే కాకుండా ఉప్పందించడం అని అంటారు.

ఉప్పందించడం అంటే ఒకరి రహస్య సమాచారాన్ని వారిని మోసం చేసి మరొకరికి చెప్పటం. అందువల్ల ఈ కారణం చేత కూడా ఉప్పు చేతికి అందించరు.