ఆలయంలో అర్చన చేసే సమయంలో గోత్ర నామాలు చెప్పడం ఎందుకు ?  

Why Should We Tell Gotra Names While Doing Archana In Temple-gotra Names

సాధారణంగా గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గోత్ర నామాలు చెప్పటం అనేది అనాది కాలనుండి వస్తున్న సంప్రదాయమే.పవిత్రమైన ప్రదేశంలో గోత్ర నామాలతో అర్చచేయించుకొని మన మనస్సులో కోరికలు కోరుకుంటే కోరికలు తీరతాయని ఒక నమ్మకంఎందుకంటే గుళ్లలో, వ్రతం, పూజలూ, హోమాలూ జరిగే ప్రదేశాలలో పాజిటివవైబ్రేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండుట వలన మనం కోరుకొనే కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలఎక్కువగా ఉంటాయి.

Why Should We Tell Gotra Names While Doing Archana In Temple-gotra Names Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Why Should We Tell Gotra Names While Doing Archana In Temple-gotra-Why Should We Tell Gotra Names While Doing Archana In Temple-Gotra

దేవాలయాలలో మంత్రోచ్చారణలూ, యంత్ర, తంత్ర, విగ్రహపూజలు,రావి, వేప,బిల్చెట్లు ఉండుట వలన ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కలిగి ఉంటాయి.అందువల్ల ప్రతఒక్కరు దేవాలయ దర్శనం తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి.అంతేకాక తమ గోత్ర నామాలతపూజలు కూడా చేయించుకోవటం కూడా మర్చిపోవద్దు.

ఏది ఏమైనా ఆలయాలలో ఉండప్రశాంతత ఎక్కడ దొరుకుతుంది.

Why Should We Tell Gotra Names While Doing Archana In Temple-gotra Names Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Why Should We Tell Gotra Names While Doing Archana In Temple-gotra-Why Should We Tell Gotra Names While Doing Archana In Temple-Gotra