ఆలయంలో అర్చన చేసే సమయంలో గోత్ర నామాలు చెప్పడం ఎందుకు ?  

Why Should We Tell Gotra Names While Doing Archana In Temple-

Why Should We Tell Gotra Names While Doing Archana In Temple---