సాయంత్రం సమయంలో తలుపులు తీసి ఉంచాలి.... ఎందుకో తెలుసా?  

Why Should We Open Doors In The Evening-

మన పెద్ద వారు సాయంత్రం సమయంలో తలుపులు మూయకూడదు అని అంటారు.దీనికి ఒకారణం ఉంది.సాయంకాలం పూట జ్యేష్టాదేవి వెనుక ద్వారం వైపునుంచీమహాలక్ష్మి సింహద్వారం నుంచీ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తారు.అందుకని సంద్యసమయం లోపలే ఇంటిని శుభ్రం చేసి లక్ష్మీ దేవి ఆగమనానికి స్వాగతం పలకాలి.

Why Should We Open Doors In The Evening---

సమయం లో తప్పనిసరిగా వెనుక వైపు తలుపులు మూసి ఉంచాలి.మన పెద్దవారు ఏమి చెప్పిన మన మంచి కోసమే చెప్పుతారు.వాటిని మూఢ నమ్మకఅని కొట్టిపారేయకుండా పాటించటం మంచిది.