దేవాలయపు నీడ ఇంటిపై పడితే ఏమవుతుందో తెలుసా?  

Why Shadow Of A Temple Should Not Fall On The House-

  • చాల మంది దేవాలయం దగ్గర ఇల్లు ఉంటే భగవంతుని స్తోత్రాలు ఎప్పుడవినపడతాయని మనస్సు ఉల్లాసంగా ఉంటుందని భావిస్తారు. వాస్తవానికి దేవాలయదగ్గరలో ఇల్లు ఉండటం అనేది మంచిది కాదు అలాగే శుభం కూడా కాదు.

  • దేవాలయపు నీడ ఇంటిపై పడితే ఏమవుతుందో తెలుసా?-

  • ప్రజ్వలంగా వెలుగుతున్న హోమ గుండానికి దగ్గరగా కూర్చొంటే ఆ వేడినతట్టుకునే శక్తి మనకు ఉండదు కాబట్టి హోమ గుండానికి దగ్గరగా కూర్చోముఅలాగే దేవాలయానికి దగ్గరలో నివాసం ఉండక పోవడం కూడా అటువంటిదే.

  • దేవాలయకేవలం పవిత్ర స్థలం మాత్రమే కాకుండా శాస్త్ర బద్ధంగా నిర్మించిన ఒశక్తి కేంద్రకం. ఆ శక్తిని ప్రేరేపించే జప హోమ, యాగాదులు ఆలయాలలో జరుగుతఉంటాయి.

  • అందుకని దేవాలయాల నీడ పడే చోట ఇల్లు కట్టుకోకూడదని అంటారుకొన్ని దేవాలయాలకు ప్రత్యేకంగా కొన్ని వైపులలో అసలు నివసించ కూడదనఅంటారు.

  • ఇంటికీ దేవాలయానికీ ఉండే దూరాన్ని గర్భ గుడిలోని మూల విరాట్టవిగ్రహం నుండీ కొలవాలి.

    శివ, వైష్ణవ, శక్తి ఆలయాలకు 200 అడుగుల మేర వరకు ఇల్లుననిర్మించుకోరాదు. ముందు చెప్పినట్టుగా దూరాన్ని గర్భ గుడిలోని మూవిరాట్టు విగ్రహం నుండీ పరిగణ లోకి తీసుకోవాలి.

  • ఈ ఆలయాలకు అతి సమీపం లనివసించడం వలన ఆ ఇల్లు దారిద్ర్యం లోకి నెట్టబడుతుంది.