దేవాలయపు నీడ ఇంటిపై పడితే ఏమవుతుందో తెలుసా?  

Why Shadow Of A Temple Should Not Fall On The House-

Why Shadow Of A Temple Should Not Fall On The House---