భగవంతునికి అరటి, కొబ్బరికాయలను మాత్రమే సమర్పిస్తారు... ఎందుకని?  

Why Offer Coconut Banana God Did You Know-

భగవంతునికి సమర్పించడానికి ఎన్ని ఫలాలు ఉన్నా మొదటి ప్రాముఖ్యత అరటపండు,కొబ్బరి కాయకు ఇస్తారు. అందువల్ల వాటిని పూర్ణ ఫలాలు అనపిలుస్తారు. మన సృష్టిలో ఉన్న ఫలాలను తిని వాటిలో గింజలను నోటి నుండఊసేస్తాం..

భగవంతునికి అరటి, కొబ్బరికాయలను మాత్రమే సమర్పిస్తారు... ఎందుకని?-

దానితో ఆ గింజలు ఎంగిలి పడతాయి. అలాగే కొన్ని పండ్లను పక్షులతిని విసర్జిస్తాయి.అవి భూమి మీద పడి మొలకెత్తి పండ్లు,పువ్వులు కాస్తాయి.

వాటినే మనభగవంతునికి నైవేద్యం పెడతాం. అది అంత శ్రేష్టం కాదు. అదే అరటి చెట్టఅయితే విత్తనాల నుండి కాకుండా పిలకలు నుండి మొక్క రావటం వలన ఎంగిలి అనసమస్య ఉండదు.

అలాగే కొబ్బరి చెట్టు విషయంలో కూడా కొబ్బరి కాయ నాటటం వలమొక్క వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఎంగిలి అయ్యే అవకాశం లేదు. అందువలన అరటపండు, కొబ్బరికాయలు పూర్ణఫలాలయ్యాయి.

విఘ్నేశ్వరుడు, హనుమంతుడుశ్రీరాముడికి అరటి పండ్లంటే ప్రీతికరం. అందువల్ల ఈ దేవుళ్లను కొలిచేటపుడఅరటిపండ్లతో నివేదన చేయటం తప్పనిసరి.