భగవంతునికి అరటి, కొబ్బరికాయలను మాత్రమే సమర్పిస్తారు... ఎందుకని?  

Why Offer Coconut Banana God Did You Know-

  • భగవంతునికి సమర్పించడానికి ఎన్ని ఫలాలు ఉన్నా మొదటి ప్రాముఖ్యత అరటపండు,కొబ్బరి కాయకు ఇస్తారు. అందువల్ల వాటిని పూర్ణ ఫలాలు అనపిలుస్తారు.

  • భగవంతునికి అరటి, కొబ్బరికాయలను మాత్రమే సమర్పిస్తారు... ఎందుకని?-

  • మన సృష్టిలో ఉన్న ఫలాలను తిని వాటిలో గింజలను నోటి నుండఊసేస్తాం. దానితో ఆ గింజలు ఎంగిలి పడతాయి.

  • అలాగే కొన్ని పండ్లను పక్షులతిని విసర్జిస్తాయి.

    అవి భూమి మీద పడి మొలకెత్తి పండ్లు,పువ్వులు కాస్తాయి.

  • వాటినే మనభగవంతునికి నైవేద్యం పెడతాం. అది అంత శ్రేష్టం కాదు.

  • అదే అరటి చెట్టఅయితే విత్తనాల నుండి కాకుండా పిలకలు నుండి మొక్క రావటం వలన ఎంగిలి అనసమస్య ఉండదు. అలాగే కొబ్బరి చెట్టు విషయంలో కూడా కొబ్బరి కాయ నాటటం వలమొక్క వస్తుంది.

  • ఇక్కడ కూడా ఎంగిలి అయ్యే అవకాశం లేదు. అందువలన అరటపండు, కొబ్బరికాయలు పూర్ణఫలాలయ్యాయి.

  • విఘ్నేశ్వరుడు, హనుమంతుడుశ్రీరాముడికి అరటి పండ్లంటే ప్రీతికరం. అందువల్ల ఈ దేవుళ్లను కొలిచేటపుడఅరటిపండ్లతో నివేదన చేయటం తప్పనిసరి.