కొత్త కోడలు రాగానే సత్యనారాయణ వ్రతం ఎందుకు చేయిస్తారు?  

Why New Daughter-in-law Enterd Satyanarayana Vratam ?-

  • నష్టాలు, బాధల నుండి బయట పాడేసే శక్తి సత్యనారాయణ వ్రతంనకు ఉంది. అందుకఈ వ్రతానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది.

  • కొత్త కోడలు రాగానే సత్యనారాయణ వ్రతం ఎందుకు చేయిస్తారు?-

  • సాదారణంగా ఈ వ్రతాన్ని కార్తీకమాసంలజరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా కొత్తగా పెళ్లి అయి మొదట అత్తవారింట అడుగపెట్టాక మొదట ఈ వ్రతాన్ని చేయించటం అనాదిగా ఆచారంగా ఉంది.

  • సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకోకపోతే దోషం కలుగుతుందని చాలా మంది ఈ వ్రతాన్నఆచరిస్తారు. త్రిమూర్తుల ఏకరూపంగా సత్యనారాయణస్వామి భూమిపఆవిర్భవించారని అసాధారణమైన శక్తిని కలిగిన ఉన్నారని భక్తుల విశ్వాసం.

    ఈ వ్రతం చేసుకొనే సమయంలో ఆ ఊరిలో వారి అందరిని పిలుస్తారు.

  • ఆ సమయంలకొత్త కోడలిని చూసినట్టు అవుతుంది. కొత్త కోడలికి కూడా ఆ ఊరి వారు అందరతెలుస్తారు.

  • దాంతో కొత్తగా వచ్చిన కోడలికి బెరుకు పోయి తొందరగా అందరిలోనకలిసిపోతుంది. ఈ వ్రతం సమయంలో తమ కోడలిని అందరికి పరిచయం చేయటంనఅత్తమామలు శుభ సూచకంగా భావిస్తారు.