కొత్త ఇంటిలో పాలు ఎందుకు పొంగిస్తారో తెలుసా?  

Why Milk Is Boiled During Housewarming..?-

It is customary for us to go to a new house according to our Hindu tradition. Also, milk is overflowing when it comes to home from one home. If the milk goes over, the house is said to be enjoying the comforts of happiness. Lakshmi Devi is the head of all wealth. Lakshmi Devi is born from the sea. Lakshmi Pati Srihari is the goddess of the sea. Hence the milk is believed to be of Ashtishvasvara, fortunes, calm, money, children, and development.

The gover will send the go back to the newly constructed house and the owner goes back. Govam is a replica of Kamadhenu. If you go home in such a house, you can get rid of any errors in your home. Also in the new home, the home owner calls the house home and light them out of the oven by pouring milk on them.

-> ..

మన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం కొత్త ఇంటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు పాలు పొంగించడఆచారంగా ఉంది. అలాగే ఒక ఇంటి నుంచి మరొక ఇంటికి మారినప్పుడు కూడా పాలపొంగిస్తారు. పాలు పొంగితే ఆ ఇల్లు సుఖ సంతోషాలతో కళకళలాడుతూ ఉంటుందనచెప్పుతారు..

కొత్త ఇంటిలో పాలు ఎందుకు పొంగిస్తారో తెలుసా?-

సకల సంపదలకు లక్ష్మి దేవి అధిపతి. లక్ష్మి దేవి సముద్ర గర్భనుండి జన్మించింది. లక్ష్మి పతి శ్రీహరి పాల సముద్రంలో పవళిస్తారుఅందువల్ల పాలు పొంగితే అష్టైశ్వరాలు, భోగభాగ్యాలు, ప్రశాంతత, ధనంసంతానం, అభివృద్ధి కలుగుతాయని నమ్మకం.

కొత్తగా కట్టిన ఇంటిలోకి ముందుగా గోవును పంపించి ఆ వెనక యజమాని వెళతాడుగోవు కామధేనువుకు ప్రతిరూపం. అటువంటి గోవు ఇంటిలో తిరిగితే ఇంటిలో ఏమైనదోషాలు ఉంటే తొలగిపోతాయి. అలాగే కొత్త ఇంటిలో గృహ యజమాని ఇంటి ఆడపడుచులనపిలిచి వారి చేత పొయ్యి వెలిగించి వారు పాలను పొంగిస్తారు.

ఆ పాలతో అన్నం వండి వాస్తుపురుషునికి సమర్పిస్తే ఆ ఇంటిలో సుసంతోషాలకు,సంపదకు కొదవ ఉండదని నమ్మకం. ఇంత మంచి జరుగుతుంది కాబట్టే ఇంటఆడపడుచు చేత పాలను పొంగిస్తారు. అలాగే వదిన, ఆడపడచులకు మధ్య సఖ్యతకఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా దోహదపడతాయి . అంతేకాక ఈ కార్యక్రమానికబంధువులను పిలవటం వలన ఆనందంగా గడపటమే కాకుండా అందరూ ఒకచోట చేరటానికదోహదం చేస్తుంది..