గడపకి పసుపు రాయడం వెనుక గల కారణం ఏమిటో తెలుసా?  

Why Is Turmeric Applied On The Main Door-

Why Is Turmeric Applied On The Main Door--Why Is Turmeric Applied On The Main Door-