శివ లింగం రూపం వెనక ఉన్న గణిత శాస్త్రం గురించి తెలుసుకుందాం  

Why Is The Shape Of The Shiva Linga Oval--