శివ లింగం రూపం వెనక ఉన్న గణిత శాస్త్రం గురించి తెలుసుకుందాం  

శివ లింగం విషయానికి వచ్చేసరికి అనేక విశేషార్దాలు ఉన్నాయి. ఈ అర్ధాల్లఅనేక అపార్ధాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు గణిత శాస్త్రం ప్రకారం శిలింగం ఆకారం గురించి చర్చిద్దాం...

-

శివ లింగం ఆకారం
గోళాకార శివలింగం

ఈ ఆకారం దేనితో అయినా సంబంధఉందేమో అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం.గోళం ఆకారంలో ఎందుకు ఉంది

సాదారణ ఉదాహరణ
ఆధ్యాత్మికత ప్రాముఖ్యత

అదదేవుని యొక్క నిరాకర అంశమును సూచిస్తుంది. ఇది విశ్వం పుట్టక ముందే స్థితిలో ఉంది.ఎలిపిసోడ్ ఆకారం

ఇదరెండు కేంద్రాలను కలిగి ఉంటుందని నమ్మకం.సాదారణ ఉదాహరణ

ఎందుకంటే దానికి అంచులఉండవు.ఆధ్యాత్మికత ప్రాముఖ్యత

శివ లింగం ఆకారకాబట్టి, నిజానికి శివ లింగం విశ్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది రూపం మరియనిరాకర రూపాన్ని కలిపే గుర్తు. గోళం నుండి ఎలిపిసోడ్ వరకు మారుతుంది.