శివ లింగం రూపం వెనక ఉన్న గణిత శాస్త్రం గురించి తెలుసుకుందాం  

 • శివ లింగం విషయానికి వచ్చేసరికి అనేక విశేషార్దాలు ఉన్నాయి. ఈ అర్ధాల్లో అనేక అపార్ధాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు గణిత శాస్త్రం ప్రకారం శివ లింగం ఆకారం గురించి చర్చిద్దాం.

 • శివ లింగం ఆకారం
  మనం సాదారణంగా శివలింగాన్ని ఏ ఆకారంలో చూస్తాం? మనం సాదారణంగా ఏ గుడిలోనైన దీర్ఘవృత్తభం లేదా ఒక గుడ్డు ఆకారంలో చూస్తూ ఉంటాం. మనం దేవాలయాలు, పుణ్యక్షేత్రాలలో ఈ విధంగానే చూస్తాం.

 • గోళాకార శివలింగం
  గోళాకార శివలింగం గురించి కొంత ఆసక్తి ఉంది. ఈ ఆకారం దేనితో అయినా సంబంధం ఉందేమో అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం.

 • గోళం ఆకారంలో ఎందుకు ఉంది
  గణితం ప్రకారం ఒక గోళము పరిపూర్ణమైన ఆకారాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది గరిష్ట ప్రాంతంలో ఉండుట వలన ఖచ్చితంగా ఉంటుంది.

 • సాదారణ ఉదాహరణ
  ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మూలకం గోళం యొక్క ఆకృతిని పొందటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. స్వేచ్చగా పడుతున్న నీటి చుక్కను చూస్తే అది కూడా గోళం ఆకృతిలో ఉంటుంది.

 • ఆధ్యాత్మికత ప్రాముఖ్యత
  గోళాకారం ఆధ్యాత్మికతకు పరిపూర్ణమైన ప్రాతినిత్యాన్ని వహిస్తుంది. అది దేవుని యొక్క నిరాకర అంశమును సూచిస్తుంది. ఇది విశ్వం పుట్టక ముందే ఈ స్థితిలో ఉంది.

 • ఎలిపిసోడ్ ఆకారం
  ఎలిపిసోడ్ ఆకారం అనేది ఒక గోళం యొక్క పరిపూర్ణ ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇది రెండు కేంద్రాలను కలిగి ఉంటుందని నమ్మకం.

 • సాదారణ ఉదాహరణ
  ఒక గుడ్డు ఎలిపిసోడ్ యొక్క పరిపూర్ణ ఉదాహరణ అని చెప్పవచ్చు. గుడ్డును టేబుల్ మీద పెట్టినప్పుడు అది సమతుల్యంగా ఉండదు. ఎందుకంటే దానికి అంచులు ఉండవు.

 • ఆధ్యాత్మికత ప్రాముఖ్యత
  కాబట్టి, ఖచ్చితమైన మరియు రూపం లేకుండా ఉండే విధంగా సృష్టి జరిగింది. దాంతో వక్రీకరణ రూపం తలెత్తింది. గోళం నుంచి అది ఒక ఎలిపిసోడ్ రూపంలోకి మార్చబడుతుంది.

 • శివ లింగం ఆకారం కాబట్టి, నిజానికి శివ లింగం విశ్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది రూపం మరియు నిరాకర రూపాన్ని కలిపే గుర్తు. గోళం నుండి ఎలిపిసోడ్ వరకు మారుతుంది.