పూజలో అగరవత్తులు వెలిగించడం వెనుక కారణం ఏమిటో తెలుసా  

Why Is It Necessary To Burn Incense Stick While Praying?-

Why Is It Necessary To Burn Incense Stick While Praying?---