హనుమంతుడికి తమలపాకు అంటే ఎందుకు ఇష్టమో తెలుసా?  

లంకా దహనం అయ్యాక హనుమంతుని శరీరానికి గాయాలు అయ్యాయి.అప్పుడశ్రీరామచంద్రుడు హనుమంతుణ్ణి పక్కన కుర్చోబెట్టుకొని ఆ గాయాలపై తమలపాకునఉంచాడట.ఆలా చేయటం వలన హనుమంతుని గాయాలు బాధ పెట్టకుండా చల్లగా ఉండఉపశమనం కలిగించిందట.ఇక అప్పటి నుంచి హనుమంతునికి తమలపాకు మీద ఇష్టఏర్పడిందని చెప్పుతారు.అందుకే హనుమంతునికి తమలపాకు పూజ చేస్తే మనం కోరుకున్న కోరికలనెరవేరతాయి.అంతేకాక తమలపాకే కాకూండా రకరకాల పువ్వులతో పూజ చేసిహనుమంతుడు ప్రీతి చెందుతారు.హనుమంతుడు రకరకాల పువ్వులంటే ఎందుకు ఇష్టమ….దానికి కూడా ఒక ప్రత్యేక కారణం ఉంది.అది ఏమిటంటే శ్రీరాముడు .సూర్యవంశానికి చెందినవాడు.అలాంటి సూర్యుడి వలన అనేక రకాల జాతుల మొక్కలఎదుగుతాయి.ఆ సూర్యభగవానుడే తనకి గురువు.ఆ గురువు నుంచి వచ్చే కిరణావల్లనే పూలు వికసిస్తూ ఉంటాయి.అలాంటి పూలతో పూజలందుకోవడం తన అదృష్టంగహనుమంతుడు భావిస్తాడట .ఆనందంతో అనుగ్రహిస్తాడట.అందువల్లనే హనుమంతుడినవివిధ రకాల తాజా పూలతో పూజించడం ఎట్టి పరిస్థితిలో మరిచిపోకూడదు.

Why Doing Tamalapaku Pooja To Hanumanji--
Why Doing Tamalapaku Pooja To Hanumanji--