యోగులూ సన్యాసులూ కాషాయం ఎందుకు ధరిస్తారు?  

Why Do Yogi’s And Munis Wear Saffron?-

ప్రస్తుత కాలంలో కాషాయం రంగు ఒక రాజకీయ గుర్తుగా మిగిలిపోయింది.కాషాయఅనేది హిందూ మతాన్ని మాత్రమే సూచిస్తుందా? ఇన్ని వేల రంగులు ఉండగా హిందమతానికి చెందిన యోగులు, సన్యాసులూ కాషాయం రంగునే ఎందుకు ధరిస్తారు?Why Do Yogi’s And Munis Wear Saffron?---

Why Do Yogi’s And Munis Wear Saffron?---

కాషాయం రంగు సూర్య తేజానికి గుర్తు.సూర్యుడు జ్ఞానానికీ, చైతన్యానికప్రతీక.నిద్రాణమై నిర్వీర్యంగా, నిస్సత్తువగా ఉన్న జాతినమేల్కొల్పడానికి జ్ఞాన సూర్యులై వెలుగొందుతారు ఋషులు.సూర్యునవెలుతురుకి పేద, ధనిక అనే భేదాలు ఉండవు.అందరినీ సమానంగా చూసే గుణాన్నకాషాయం సూచిస్తుంది.అందుకే ఋషులు, యోగులు సన్యాసులు కషాయాన్నధరిస్తారు.Why Do Yogi’s And Munis Wear Saffron?---
హిందూ మత వ్యతిరేకంగా ఉద్భవించిన బౌద్ధ జైన మతాలు కూడా కాషాయం యొక్ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించి హిందూ మతాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి.