యోగులూ సన్యాసులూ కాషాయం ఎందుకు ధరిస్తారు?  

Why Do Yogi’s And Munis Wear Saffron?-

Why Do Yogi’s And Munis Wear Saffron?---