పెద్ద వారి పాదాలకు నమస్కారం చేయ‌డం వెనక ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటో తెలుసా?  

Why Do We Touch The Feet Of Our Elders-

Why Do We Touch The Feet Of Our Elders--Why Do We Touch The Feet Of Our Elders-