రావి చెట్టు, వేప చెట్టుకు ప్రదక్షిణలు ఎందుకు చేయాలి?  

Why Do We See Neem And Peepal Tree In Temples-

Why Do We See Neem And Peepal Tree In Temples--Why Do We See Neem And Peepal Tree In Temples-