ఆలయంలోనికి ప్రవేశించే ముందు గడపకెందుకు నమస్కరిస్తారు?  

Why Do We Bow At Temple Entrance Before Entering-

Why Do We Bow At Temple Entrance Before Entering---