వినాయకుని దర్శనం తరువాత మొట్టికాయలు ఎందుకు వేసుకుంటారు ?  

Why Do We Beat Our Head After Worshiping Lord Ganesh-

ఒక్కసారి చిన్నతనంలో బాల గణేశుడు కోపం వచ్చి అలిగాడు.వినాయకుని అలమాన్పించటానికి పార్వతీదేవి అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసిన ఎటువంటి లాభలేకపోయింది.పార్వతికి ఏమి చేయాలో తెలియక బ్రహ్మాది దేవతలను పిలిచిందివారు కూడా తాము చేయవలసిన ప్రయత్నాలను చేసారు.అయినా వినాయకుని ముఖంలనవ్వు కనపడలేదు.చివరికి ఏమి చేయాలా అని ఇంద్రుడు తల మీద మొట్టుకున్నాడు.ఆ సమయంలోనే గణపతి ముఖంలో నవ్వు కన్పించింది.అది చుసిన ఇంద్రుడు మిగిలిదేవతలతో కలిపి మొట్టికాయలు వేసుకోవటం ప్రారంభించారు.మరి కొంత మంది అయితగుంజీలు తీయటం ప్రారంభించారు.దాన్ని చూసి బాల గణపతి పక పక నవ్వటప్రారంభించెను .ఇక అప్పటి నుంచి గణపతిని ప్రసన్నం చేసుకోవటానికమొట్టికాయలు వేసుకోవటం ప్రారంభం అయ్యి అది సంప్రదాయంగా మారింది.

Why Do We Beat Our Head After Worshiping Lord Ganesh---