వినాయకుని దర్శనం తరువాత మొట్టికాయలు ఎందుకు వేసుకుంటారు ?  

Why Do We Beat Our Head After Worshiping Lord Ganesh-

Why Do We Beat Our Head After Worshiping Lord Ganesh---