కొత్త బట్టలకు పసుపు ఎందుకు రాస్తారో తెలుసా ?  

Why Do We Apply Turmeric Powder To New Clothes-

Why Do We Apply Turmeric Powder To New Clothes---