శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి మూలవిరాట్టును గడ్డం కింద ప్రతి రోజు పచ్చ కర్పూరంతో అలంకరిస్తారు. ఎందుకో తెలుసా?  

Why Camphor Is Placed On Lord Venkateswara Chin?-

Why Camphor Is Placed On Lord Venkateswara Chin?---