తాంబూలానికి తమలపాకులనే ఎందుకు వాడతారో తెలుసా?  

Why Betel Leaf Is Used For Tamboolam.?-

తమలపాకు మధ్యభాగంలో సరస్వతీదేవి ఉంటుంది..

Why Betel Leaf Is Used For Tamboolam.?---

తమలపాకు చివరలలో మహాలక్ష్మీ దేవి ఉంటుంది.

తమలపాకు కాడకీ కొమ్మకీ మధ్యన జ్యేష్టా దేవి ఉంటుంది.

తమలపాకులో విష్ణుమూర్తి ఉంటాడు.

తమలపాకు పైభాగంలో శివుడు, కామదేవుడు ఉంటారు..

తమలపాకులోని ఎడమవైపున పార్వతీదేవి, మాంగల్య దేవి ఉంటారు.

తమలపాకుకి కుడి భాగంలో భూమాత ఉంటుంది.

సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తమలపాకు అంతటా వ్యాపించి ఉంటారు.