దీపారాధన లో ఏ నూనె లేదా నెయ్యి ఉపయోగించాలి?  

Which Lamp Is Preferred During Pooja-

Which Lamp Is Preferred During Pooja--Which Lamp Is Preferred During Pooja-