దేవాలయంలో దర్శనం సమయం లో శఠగోపనం పెట్టించుకుంటారు దానితో ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటి?  

What Was The Reason To Put A Sathagopanam In The Temples-

దేవాలయంలో దర్శనం అయ్యాక తీర్థం, శఠగోపం తప్పక తీసుకోవాలి.చాలా మంది దైదర్శనం చేసుకున్నాక ఏకాంత నిర్మల ప్రదేశం చూసుకొని కూర్చుంటారు.కొద్దమంది మాత్రమే ఆగి, శఠగోపం పెట్టించుకుంటారు.శఠగోపం అంటే అత్యంత రహస్యం.అది పెట్టే పూజారికి కూడా విన్పించనంతగకోరకిను తలుచుకోవాలిఅంటే మీ కోరికే శఠగోపం.మానవునికి శత్రువులైన కామమూ, క్రోధమూ, లోభమూమోహమూ, మదమూ, మాత్సర్యముల వంటి వాటికి ఇక నుండి దూరంగా ఉంటామని తలుస్తతలవంచి తీసుకోవటము మరో అర్థం.

What Was The Reason To Put A Sathagopanam In The Temples---

నిత్యం మంత్రోచ్ఛారణలతో శక్తివంతమయ్యే స్వామి సన్నిధిలో శఠగోపం ఉంటుందిశఠగోపంలో భగవంతుడు నిలిచి ఉంటాడని ప్రతీతి.అటువంటి శక్తివంతమైన, లోహం తతయారుచేయబడిన శఠగోపం సహస్రార చక్రానికి తాకించడం వలన మనలోని కుండలినశక్తి ప్రేరేపించబడుతుంది.

ఈ జన్మ లభించడానికి కారణమైన పుణ్య కార్యాలనుభగవంతుని దర్శనం లో గల మహత్తుని శఠగోపం గుర్తు చేస్తుంది.