నిద్ర లేవగానే మొదట ఏమి చూస్తే మంచిది?  

What Should We Look At First When We Got Up-

 • మన పనులు సక్రమంగా జరుగుతున్నాయంటే ఈ రోజు ఎవరి ముఖం చూసామో అని అనుకోవటం సహజమే. నిద్ర లేవగానే ప్రశాంతమైన దృశ్యాన్ని చూస్తే ఆ రోజు ఎటువంటి ఆడ్డంకులు లేకుండా సంతోషంగా గడిచిపోతుంది.

 • నిద్ర లేవగానే మొదట ఏమి చూస్తే మంచిది?-

 • అంతేకాక ఉత్సాహంగా కూడా ఉంటుంది. అదే నిద్ర లేవగానే మనస్సును బాధించే దృశ్యాన్ని చూస్తే ఆ రోజంతా చికాకుగా ఉంటుంది.

 • అసలు నిద్ర లేవగానే ఏమి చూస్తే రోజంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం .

  నిద్ర మెలకువ రాగానే ముందు ప్రశాంతంగా దీర్ఘ శ్వాసను తీసుకోవాలి.

 • రెండు అర చేతులనూ ముఖం పై ఉంచి నెమ్మదిగా అరచేతులవైపుకి చూస్తూ కింది శ్లోకాన్ని పఠించాలి.

  శ్లోకం – కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ కరమధ్యే సరస్వతీ

  కరమూలే తు గోవిందా ప్రభాతే కరదర్శనం |

  అటుపైన భగవంతుని వైపు చూసి నిద్రలేవాలి.