నిద్ర లేవగానే మొదట ఏమి చూస్తే మంచిది?  

What Should We Look At First When We Got Up-

మన పనులు సక్రమంగా జరుగుతున్నాయంటే ఈ రోజు ఎవరి ముఖం చూసామో అని అనుకోవటం సహజమే.నిద్ర లేవగానే ప్రశాంతమైన దృశ్యాన్ని చూస్తే ఆ రోజు ఎటువంటి ఆడ్డంకులు లేకుండా సంతోషంగా గడిచిపోతుంది.

What Should We Look At First When We Got Up- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) What Should We Look At First When Got Up--What Should We Look At First When Got Up-

అంతేకాక ఉత్సాహంగా కూడా ఉంటుంది.అదే నిద్ర లేవగానే మనస్సును బాధించే దృశ్యాన్ని చూస్తే ఆ రోజంతా చికాకుగా ఉంటుంది.

అసలు నిద్ర లేవగానే ఏమి చూస్తే రోజంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం .

What Should We Look At First When We Got Up- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) What Should We Look At First When Got Up--What Should We Look At First When Got Up-

నిద్ర మెలకువ రాగానే ముందు ప్రశాంతంగా దీర్ఘ శ్వాసను తీసుకోవాలి.

రెండు అర చేతులనూ ముఖం పై ఉంచి నెమ్మదిగా అరచేతులవైపుకి చూస్తూ కింది శ్లోకాన్ని పఠించాలి.

శ్లోకం – కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ కరమధ్యే సరస్వతీ

కరమూలే తు గోవిందా ప్రభాతే కరదర్శనం |

అటుపైన భగవంతుని వైపు చూసి నిద్రలేవాలి.

.

What Should We Look At First When We Got Up- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) What Should We Look At First When Got Up-- Telugu Related Details Posts....

DEVOTIONAL