పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు , దానం కొద్ది బిడ్డలు….అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?  

What Is The Saying Punyam Kodhi Pillalu Pujalo Kodhi Purushudu-punyam Kodhi Pillalu,దానం కొద్ది బిడ్డలు,పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు

పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు , దానం కొద్ది బిడ్డలు అని మన పెద్దవారు అనడం మనచాలా సార్లు వినే ఉంటాం. అయితే దానికి అర్ధం ఏమిటో చాలా మందికి తెలియదుఇప్పుడు అర్ధం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు , దానం కొద్ది బిడ్డలు….అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?-What Is The Saying Punyam Kodhi Pillalu Pujalo Kodhi Purushudu

స్త్రీలు చేసే పనులలో పుణ్యం అంటే పూజ చేయటం…. మంచి శ్రేష్టమైపువ్వులతో భక్తితో పూజ చేస్తే మంచి భర్త లభిస్తాడని, అలాగే దానం అనపుణ్యం కారణంగా మంచి బిడ్డలు కలుగుతారని అర్ధం.

ఈ విషయం గురించి మపెద్దవారు చెప్పటానికి పుణ్యంకొద్ది పురుషుడు , దానం కొద్ది బిడ్డలు అనఅంటూ ఉంటారు.