జపం అంటే ఏమిటి...జపం చేయటానికి నియమాలు ఉన్నాయా?  

What Is The Japam-

  • దేవుణ్ణి ఆరాదించటానికి జపం అనేది ఒక మార్గం. ఈ జపాన్ని అందరు సులభంగచేయవచ్చు.

  • జపం అంటే ఏమిటి...జపం చేయటానికి నియమాలు ఉన్నాయా?-

  • అయితే మొక్కుబడిగా, కాలక్షేపం కోసం కాకుండా పద్దతి ప్రకారజపాన్ని చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. అయితే రోజులో ఎన్ని సార్లు జపచేయాలి.

  • జపం చేయటానికి ఉన్న నియమాల గురించి తెలుసుకుందాం.

    జపాన్ని మూడు రకాలుగా చేయవచ్చు.

  • బయటకు వినిపించేలా నామాలను ఉచ్చరిస్తూశబ్దాలేవీ బయటకు రాకుండా పెదాలతో చేసే జపం, ఇక మూడోవది మనస్సులో చేసుకొనజపం. ఈ మూడింటిలో ఏ జపాన్ని అయినా చేయవచ్చు.

  • ఉదయం సమయంలో జపం చేసినప్పుడు చేతులను నాభి వద్ద ఉంచాలి. మధ్యాహ్న సమయంలజపం చేసినప్పుడు చేతులను హృదయం వద్ద ఉంచాలి.

  • సాయంత్రం సమయంలో జపచేసినప్పుడు చేతులను ముఖానికి సమాంతరంగా పెట్టుకోవాలి. ఎండిన ఆవుపేపూసలు, రుద్రాక్షలు, తులసి మాల లేదా స్ఫటిక మాలలు జపం చేయటానికి మంచిదనపురాణాలు చెపుతున్నాయి.

  • జపం చేసే సమయంలో జపమాలను ఉంగరపు వేలు పై నుంచచూపుడు వేలును ఉపయోగించకుండా బొటన వేలితో పూసలను లెక్కించాలి.