మంగళ సూత్రంలో ఇవి ధరిస్తే స్త్రీ జీవితంలో ఆనందానికి అవధులు ఉండవు  

What Is The Importance Of Mangalsutra-

స్త్రీలకు ఎంతో మేలు చేస్తాయని పండితులు అంటున్నారు..

What Is The Importance Of Mangalsutra---

నాడి మండలాన్ని ఉత్తేజితం చేస్తుంది.

ముత్యం,పగడం రెండు సూర్య చంద్రుల కాంతులను నిక్షిప్తం చేస్తాయి.

కుజుడు,చంద్రుడు గ్రహాలు స్త్రీల ఆరోగ్యం నకు సహాయపడతాయి.