ఇంట్లో దేవుడికి దీపం పెట్టె సమయం లేకపోతే ఏమి చేయాలి?  

What If God Does Not Have Time To Lamp Light At Home?-

సాధారణంగా ప్రతి రోజు ఇంటిలో దీపం వెలిగిస్తే ఆ ఇల్లు ఐశ్వర్యంసంతోషాలతో ఉంటుందని మన పెద్దలు చెప్పుతూ ఉంటారు.ఈ రోజుల్లో బిజజీవనశైలి కారణంగా చాలా మందికి దీపం వెలిగించటానికి సమయం ఉండటలేదు.

What If God Does Not Have Time To Lamp Light At Home?---

అలాంటి సమయంలో ఏమి చేయాలి.అంటే దానికి ఒక మార్గం ఉంది.దీపవెలిగించటానికి సమయం లేనప్పుడు అగరవత్తు వెలిగించి ఇల్లు అంతా ఆ ధూపాన్నచూపించాలి.కొంత మందికి ఉదయం దీపం వేలించటానికి మరియు అగరవత్తు వెలిగించటానికి కూడసమయం ఉండదు.అలాంటి వాళ్ళు సాయంత్రం సమయంలోనైనా పెట్టవచ్చు.సాయంత్రకూడా కుదరకపోతే రాత్రి సమయంలోనైనా పెట్టవచ్చు.ఇలాగా కుదరని వాళ్ళదేవుడి గదిలో దూప్ స్టిక్ వెలిగించిన సరిపోతుంది.దీపం పెట్టలేనప్పుడవినాయకుణ్ణి స్మరించి శుక్లాం బరధరం అనే శ్లోకాన్ని పఠిస్తే కొంత వరకఅయినా దీపారాధన చేసిన ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.