ఇంట్లో దేవుడికి దీపం పెట్టె సమయం లేకపోతే ఏమి చేయాలి?  

What If God Does Not Have Time To Lamp Light At Home?-

What If God Does Not Have Time To Lamp Light At Home?---