బరువు తగ్గే క్రమంలో చేసే ప్రధానమైన తప్పులు  

Weight Loss Common Mistakes-

Weight Loss Common Mistakes--Weight Loss Common Mistakes-

అలాగే రక్తంలో చక్కర స్థాయిలు స్థిరత్వం తగ్గుతుంది.