దేవుడికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు గంట ఎందుకు కొడతారు?  

Way Ring A Bell On Aarti Time Temple-

  • సాధారణంగా దేవాలయంనకు వెళ్ళినప్పుడు గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ గంకొడుతూ ఉంటాం. అలాగే గుడిలో పూజారి హారతి ఇచ్చే సమయంలో కూడా గంట కొట్టటసహజమే.

  • దేవుడికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు గంట ఎందుకు కొడతారు?-

  • అసలు గంట ఎందుకు కొడతారు? దానిలో ఉన్న పరమార్ధం గురించతెలుసుకుందాం.

    గంటను మ్రోగించినపుడు ‘ఓం’ అనే ప్రణవనాదం వెలువడుతుంది.

  • ఆ గంటానాదం మమనస్సులోని చింతలను పోకొట్టి మన మనస్సు భగవంతుని మీద ధ్యానం అయ్యే విధంగమరల్చుతుంది. మండపంలోని గంట దేవుడిని దర్శిస్తున్న వ్యక్తి చెవిలో ఓకార ధ్వనిని నింపడానికి ఉపయోగించే గంట.

  • దేవుడికి ఎదురుగా మండపంలో ఉన్గంటను హారతి ఇచ్చే సమయంలో మోగించకూడదు. ఎందుకంటే ఆ ఓంకార నాదానికసమానమైన అనుకరణ ధ్వనిని లోలో పల వింటూ మాత్రమే దైవాన్ని దర్శించాలి.

  • ఇక హారతి గంట ఎందుకంటే దేవతలను ఆహ్వానిస్తున్నామని చెప్పటానికి హారతఇచ్చే సమయంలో గంట కొడతాం. అలాగే ఆ హారతి వెలుగులో దేవుని రూపాన్నచూడవచ్చు.