విజయ్ మాల్యా భారత్ జైలుకి ..! అంటే ..! ఇండియా జైలు వసతులు బాగోలేదన్న లాయరు ,?  

Vijay Mallya Will Be Back To India-

విజయ్ మాల్యా భారత్ జైలుకి ..! అంటే ..! ఇండియా జైలు వసతులు బాగోలేదన్న లాయరు ,? -Vijay Mallya Will Be Back To India