హిందువులు విగ్రహారాధనను ఎందుకు నమ్ముతారు?  

ఇంటిలో విగ్రహారాధనఇతర మతాలలో వలే కాకుండా హిందువులు విగ్రహారాదన చేస్తారు. దేవుని అవతారంగవిగ్రహాలను పూజిస్తారు. ఇంటిలో ప్రత్యేకంగా ఒక దేవుడి గదిని ఏర్పాటచేసి, అక్కడ విగ్రహాలను పెట్టి భక్తితో పూజలు చేస్తారు...

-

హిందువులు విగ్రహారాధనను ఎందుకు నమ్ముతారు?దేవుడు వారి జీవితాల్లో అంతులేని బలం మరియు శక్తిని ఇస్తాడని నమ్మకంఅలాగే సమస్యల నుండి బయట పడటానికి సహాయం మరియు చెడు చేయకుండా మనస్సులభయాన్ని కలిగిస్తారు. శాస్త్రాలు ఏమి చెప్పుతున్నాయి?హిందు మతంలో శాస్త్రాలు ప్రతి ఇంటిలో దేవుడి గది ప్రత్యేకంగా ఉండాలనమరియు విగ్రహాలకు నియమంగా పూజలు చేయకపోతే వ్యతిరేక ప్రభావాలు వస్తాయనచెప్పుతున్నాయి. పూజ గది ప్రత్యేకంగా ఉండాలి బెడ్ రూంతో కలిపి పూజ గది ఉండకూడదు.

ఎందుకంటే దేవుని ముందు ఎటువంటలైంగిక చర్యలకు పాల్పడకూడదు. అందువల్ల పూజ గది ఎప్పుడు ప్రత్యేకంగఉండాలి. అలాగే పూజ గది తూర్పు ముఖంగా ఉంటే మంచిది.

వంట గదిలో ఉండకూడదుఇంటిలో వంటగది అనేది స్వచ్ఛమైన మరియు పరిశుభ్రమైన ప్రదేశంగభావించబడుతుంది. కానీ చాలా కుటుంబాలు వంటగదిలో డస్ట్ బిన్ ని పెడుతఉంటాయి. అలాగే వంటగదిలో పొగ కూడా వస్తుంది.

అందువల్ల దేవుని గదిగఉపయోగించటానికి వంటగది అనువైన ప్రదేశం కాదు. అన్నిటికంటే పూజగది స్థానం ముఖ్యంరెండు అంతస్థులు లేదా ఎత్తైన ప్రదేశంలో నివసిస్తున్న వారు దేవుని గదినటాయిలెట్ ప్రాంతం కింద లేదా పక్కన లేకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒపవిత్రమైన పూజ గది అనారోగ్యమైన ప్రాంతంలో ఉంటే పాపం కలుగుతుంది.

పూజగదికి తాళం వేయకూడదుసెలవులను ఎక్కువ రోజులు గడపటానికి ఏదైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు పూజగదికి తాళవేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇంటి చుట్టు ఉన్న ప్రసన్నమైన శక్తి బ్లాక్ అవుతుంది. దేవుని గదిని శుభ్రం చేయాలిదేవుడి గదిని ప్రతి రోజు శుభ్రం చేయాలి.

ప్రతి రోజు విగ్రహాలను మరియపోటోలను శుభ్రంగా తుడవాలి. ఎప్పుడు పూజగదిని అపవిత్రంగా ఉంచకూడదు.