హిందువులు విగ్రహారాధనను ఎందుకు నమ్ముతారు?  

ఇంటిలో విగ్రహారాధన
హిందువులు విగ్రహారాధనను ఎందుకు నమ్ముతారు?
శాస్త్రాలు ఏమి చెప్పుతున్నాయి?
పూజ గది ప్రత్యేకంగా ఉండాలి

హిందువులు విగ్రహారాధనను ఎందుకు నమ్ముతారు? vigraha aradhan idol worship in hinduism explained--

ఎందుకంటే దేవుని ముందు ఎటువంటలైంగిక చర్యలకు పాల్పడకూడదు.అందువల్ల పూజ గది ఎప్పుడు ప్రత్యేకంగఉండాలి.అలాగే పూజ గది తూర్పు ముఖంగా ఉంటే మంచిది.వంట గదిలో ఉండకూడదు
అన్నిటికంటే పూజగది స్థానం ముఖ్యం

ఎందుకంటే ఒపవిత్రమైన పూజ గది అనారోగ్యమైన ప్రాంతంలో ఉంటే పాపం కలుగుతుంది.పూజగదికి తాళం వేయకూడదు

ఎందుకంటే ఇంటి చుట్టు ఉన్న ప్రసన్నమైన శక్తి బ్లాక్ అవుతుంది.దేవుని గదిని శుభ్రం చేయాలి