హిందువులు విగ్రహారాధనను ఎందుకు నమ్ముతారు?  

Vigraha Aradhan Idol Worship In Hinduism Explained--