హిందువులు విగ్రహారాధనను ఎందుకు నమ్ముతారు?  

ఇంటిలో విగ్రహారాధన

-

హిందువులు విగ్రహారాధనను ఎందుకు నమ్ముతారు?
శాస్త్రాలు ఏమి చెప్పుతున్నాయి?
పూజ గది ప్రత్యేకంగా ఉండాలి

ఎందుకంటే దేవుని ముందు ఎటువంటలైంగిక చర్యలకు పాల్పడకూడదు. అందువల్ల పూజ గది ఎప్పుడు ప్రత్యేకంగఉండాలి. అలాగే పూజ గది తూర్పు ముఖంగా ఉంటే మంచిది.

వంట గదిలో ఉండకూడదు

అందువల్ల దేవుని గదిగఉపయోగించటానికి వంటగది అనువైన ప్రదేశం కాదు.అన్నిటికంటే పూజగది స్థానం ముఖ్యం

పూజగదికి తాళం వేయకూడదు
దేవుని గదిని శుభ్రం చేయాలి

ప్రతి రోజు విగ్రహాలను మరియపోటోలను శుభ్రంగా తుడవాలి. ఎప్పుడు పూజగదిని అపవిత్రంగా ఉంచకూడదు.