వాహనాలకు నిమ్మకాయ ఎందుకు కడతారో తెలుసా?  

మనం సాధారణంగా కొత్త వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసినప్పుడు పూజ చేయించనిమ్మకాయలు కడుతూ ఉంటాం.అలాగే ప్రతి వారం నిమ్మకాయలు కడుతూ ఉంటాం.అసలవాహనాలకు నిమ్మకాయలను ఎందుకు కడతారో తెలుసా? ఉగ్ర దేవతా శాంతికనిమ్మకాయలను, గుమ్మడికాయలను వాడతారు.

వాహనాలకు నిమ్మకాయ ఎందుకు కడతారో తెలుసా?--

వాహనాలు ప్రమాదాలు జరగకుండఉండటానికి దేవతల కన్నా ఉగ్ర దేవతల మీద ఆధారపడతారు.సాధారణంగా చాలా మందవాహనాలకుపూజ ఆంజనేయస్వామి గుడిలో చేయిస్తారు.పూజ చేయించి ఆ నిమ్మకాయలనవాహనాలకు కడతారు.నిమ్మకాయలతో దిష్టి తీసి వాహనంతో తొక్కిస్తారు.

ఇలా చేస్తే ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగవని నమ్మకం.అంతేకాక పుల్లగా ఉండనిమ్మకాయలు,కారంగా ఉండే ఎండుమిరపకాయలు దిష్టి కొరకు ఎందుకు ఉపయోగిస్తారతెలుసా? వీటిని వాహనాలకు,దుకాణాల వద్ద ఎందుకు వ్రేడదీస్తారో…దానికి ఒకారణంఉంది .గ్రహాల్లో ఉగ్ర రూపం,ఎర్రగా ఉండే గ్రహం కుజ గ్రహం.

కుజ గ్రహం ప్రమాదాలకు కారణం అవుతుంది.కుజునికి అది దైవం ఆంజనేయస్వామిఅలాగే గ్రహాల్లో శుక్ర గ్రహానికి చెందిన రుచి పులుపు.అభివృద్ధికిసంపదకు శుక్రుడు కారకుడు.కారం రవిగ్రహానికి చెందినది.అధికారానికి రవకారకుడు.వీరు వాహన చోదకుని పట్ల శాంతులై ఉండాలని కోరుతూ వాహనాలకనిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు కడతారు.