విగ్రహాలముందు నేరుగా నిలబడి ప్రార్థించకూడదు..! ఎందుకు?  

Unknown Facts About Prayer-

Unknown Facts About Prayer---