అందుకేనేమో మనిషి మొదట 20 ఏళ్ళు అలా ఉండి..చివరి 10 ఏళ్ళు ఇలా ఉంటున్నాడు.! జీవిత సత్యం చెప్పే కథ.!  

Unknown Facts About Man Life History-

ఒక రోజు దేవుడు ఓ కుక్కని తయారు చేసాడు.

Unknown Facts About Man Life History--Unknown Facts About Man Life History-

Unknown Facts About Man Life History--Unknown Facts About Man Life History-

దేవుడు అన్నాడు: రోజంతా ఇంటి ముందు కూర్చో.ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు వస్తే అరువు.నేను నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషుని ఇస్తాను.

కుక్క: స్వామి ఇదేమి బాలేదు… నేను అన్ని ఏళ్ళు అరవలెను.కాబట్టి ఇదుగో 10 ఏళ్ళు నీకు ఇచ్చేస్తాను.10 ఏళ్ళు మాత్రమే అరుస్తాను సరేనా దేవుడు: సరే.

ఆ తర్వాతి రోజు దేవుడు ఒక కోతి ని తయారు చేసాడు.

దేవుడు: నీ కోతి చేష్టలు చేస్తూ జనాల్ని సంతోష పరుచు.నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తున్నాను.మరుసటి రోజు దేవుడు మరల ఒక ఆవుని తయారు చేసాడు.

దేవుడు: నువ్వు రైతుతో పాటు పొలానికి వెళ్లి రోజంతా ఎండలో కస్టపడి సాయత్రం పాలు ఇస్తూ, రైతుకి సహాయం చేయి.నీకు 60 ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తునాను.

ఆవు: 60 ఏళ్ళు ఈ గొడ్డు చాకిరీ నేను చేయలేను.నాకు కూడా 20 ఏళ్ళు ఇచ్చి మిగతా 40 ఏళ్ళు నువ్వే తీసుకో…

తర్వాత రోజు దేవుడు మనిషి ని తయారు చేసాడు.

దేవుడు: తిను, తాగు , ఆడుకో, పెళ్లి చేసుకో, నీ జీవితాన్ని ఆనందించు.నేను నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషు ని ఇస్తున్నాను.

మనిషి: ఏంటి? 20 ఏళ్లే నా? చూడు , నా 20 ఏళ్ళు తో పాటు ఆవు నీకు ఇచ్చిన 40 కోతి మరియు కుక్కకి ఇచి 10 +10 మొత్తం : 80 ఏళ్ళు కావాలి…

అందుకే మొదట 20 ఏళ్ళు మనిషి తింటున్నాడు, నిద్రపోతున్నాడు,ఆడుకుంటున్నాడు, ఆనందిస్తున్నాడు.తరవాత 40 ఏళ్ళు ఆవు చేస్తున్నాటు తన కుటుంభానికి సహాయం చేయటానికి గొడ్డు చాకిరీ చేస్తున్నాడు.ఆ తర్వాత 10 ఏళ్ళు కోతి చేష్టలు చేస్తూ తన మనవల్లు , మనవరల్లని నవ్విస్తున్నాడు.తరవాత 10 ….ఇంటి ముందు కూర్చొని వచ్చే పోయే వాళ్ళని అరుస్తుంటాడు….

మనిషి జీవితం అంటే ఇదే.