అందుకేనేమో మనిషి మొదట 20 ఏళ్ళు అలా ఉండి..చివరి 10 ఏళ్ళు ఇలా ఉంటున్నాడు.! జీవిత సత్యం చెప్పే కథ.!  

Unknown Facts About Man Life History-man Life History,monkey Life History,viral In Social Media

One day God made a dog.

.

God said: sit all day in front of the house. Borrow if someone does not know. I will give you 20 years of life .. dog: Swami is not a good thing ... So I'll give you 10 years. It's just 10 years old! God: ok ...

The next day God made a monkey. .

God: Make the people happy with your monkey. Give me 20 years of life .. Monkey: What !! Monkey 20 years old Ah! As the dog gave you his 10 years! I will give it as well. God: okay ....

The next day God made a cow again. .

God: You go to the farm along with the farmer and enjoy it in the sun all day and help the farmer. I'm giving you a life of 60 years. Cow: 60 years old I can not do this cocktail. Let me give you 20 years and take another 40 years ....

God: okay .... The next day God made man

. God: Eat, drink, play, marry, and enjoy your life. I'm giving you 20 years of life.

Man: what? I'm 20 years old Look, my 20 years old cow gave you 40, the monkey and the 10 +10 total to the dog: 80 years old .... God: okay ....

ఒక రోజు దేవుడు ఓ కుక్కని తయారు చేసాడు..

అందుకేనేమో మనిషి మొదట 20 ఏళ్ళు అలా ఉండి..చివరి 10 ఏళ్ళు ఇలా ఉంటున్నాడు.! జీవిత సత్యం చెప్పే కథ.!-Unknown Facts About Man Life History

దేవుడు అన్నాడు: రోజంతా ఇంటి ముందు కూర్చో. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు వస్తే అరువు. నేను నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషుని ఇస్తాను.

కుక్క: స్వామి ఇదేమి బాలేదు… నేను అన్ని ఏళ్ళు అరవలెను..

కాబట్టి ఇదుగో 10 ఏళ్ళు నీకు ఇచ్చేస్తాను. 10 ఏళ్ళు మాత్రమే అరుస్తాను సరేనా దేవుడు: సరే.

ఆ తర్వాతి రోజు దేవుడు ఒక కోతి ని తయారు చేసాడు.

దేవుడు: నీ కోతి చేష్టలు చేస్తూ జనాల్ని సంతోష పరుచు.నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తున్నాను.మరుసటి రోజు దేవుడు మరల ఒక ఆవుని తయారు చేసాడు..

దేవుడు: నువ్వు రైతుతో పాటు పొలానికి వెళ్లి రోజంతా ఎండలో కస్టపడి సాయత్రం పాలు ఇస్తూ, రైతుకి సహాయం చేయి. నీకు 60 ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తునాను.

ఆవు: 60 ఏళ్ళు ఈ గొడ్డు చాకిరీ నేను చేయలేను. నాకు కూడా 20 ఏళ్ళు ఇచ్చి మిగతా 40 ఏళ్ళు నువ్వే తీసుకో…

తర్వాత రోజు దేవుడు మనిషి ని తయారు చేసాడు.

దేవుడు: తిను, తాగు , ఆడుకో, పెళ్లి చేసుకో, నీ జీవితాన్ని ఆనందించు. నేను నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషు ని ఇస్తున్నాను.

మనిషి: ఏంటి? 20 ఏళ్లే నా? చూడు , నా 20 ఏళ్ళు తో పాటు ఆవు నీకు ఇచ్చిన 40 కోతి మరియు కుక్కకి ఇచి 10 +10 మొత్తం : 80 ఏళ్ళు కావాలి…

అందుకే మొదట 20 ఏళ్ళు మనిషి తింటున్నాడు, నిద్రపోతున్నాడు,ఆడుకుంటున్నాడు, ఆనందిస్తున్నాడు. తరవాత 40 ఏళ్ళు ఆవు చేస్తున్నాటు తన కుటుంభానికి సహాయం చేయటానికి గొడ్డు చాకిరీ చేస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత 10 ఏళ్ళు కోతి చేష్టలు చేస్తూ తన మనవల్లు , మనవరల్లని నవ్విస్తున్నాడు.తరవాత 10 ….ఇంటి ముందు కూర్చొని వచ్చే పోయే వాళ్ళని అరుస్తుంటాడు….

మనిషి జీవితం అంటే ఇదే.