అందుకేనేమో మనిషి మొదట 20 ఏళ్ళు అలా ఉండి..చివరి 10 ఏళ్ళు ఇలా ఉంటున్నాడు.! జీవిత సత్యం చెప్పే కథ.!  

ఒక రోజు దేవుడు ఓ కుక్కని తయారు చేసాడు.

Unknown Facts About Man Life History-Man History Monkey Viral In Social Media

Unknown Facts About Man Life History

దేవుడు అన్నాడు: రోజంతా ఇంటి ముందు కూర్చో. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు వస్తే అరువు. నేను నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషుని ఇస్తాను.

కుక్క: స్వామి ఇదేమి బాలేదు… నేను అన్ని ఏళ్ళు అరవలెను. కాబట్టి ఇదుగో 10 ఏళ్ళు నీకు ఇచ్చేస్తాను. 10 ఏళ్ళు మాత్రమే అరుస్తాను సరేనా ! దేవుడు: సరే..

ఆ తర్వాతి రోజు దేవుడు ఒక కోతి ని తయారు చేసాడు.

Unknown Facts About Man Life History-Man History Monkey Viral In Social Media

దేవుడు: నీ కోతి చేష్టలు చేస్తూ జనాల్ని సంతోష పరుచు.నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తున్నాను.
కోతి: ఏంటి !! కోతి చేష్టలు 20 ఏళ్ళ ! అమ్మో! కుక్క తన 10 ఏళ్ళు నీకు ఇచ్చింది గా ! నేను అలాగే ఇస్తాను. దేవుడు : సరే…

మరుసటి రోజు దేవుడు మరల ఒక ఆవుని తయారు చేసాడు.

Unknown Facts About Man Life History-Man History Monkey Viral In Social Media

దేవుడు: నువ్వు రైతుతో పాటు పొలానికి వెళ్లి రోజంతా ఎండలో కస్టపడి సాయత్రం పాలు ఇస్తూ, రైతుకి సహాయం చేయి. నీకు 60 ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తునాను.

ఆవు: 60 ఏళ్ళు ఈ గొడ్డు చాకిరీ నేను చేయలేను. నాకు కూడా 20 ఏళ్ళు ఇచ్చి మిగతా 40 ఏళ్ళు నువ్వే తీసుకో…
దేవుడు: సరే…

తర్వాత రోజు దేవుడు మనిషి ని తయారు చేసాడు.

Unknown Facts About Man Life History-Man History Monkey Viral In Social Media

దేవుడు: తిను, తాగు , ఆడుకో, పెళ్లి చేసుకో, నీ జీవితాన్ని ఆనందించు. నేను నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషు ని ఇస్తున్నాను.

మనిషి: ఏంటి? 20 ఏళ్లే నా? చూడు , నా 20 ఏళ్ళు తో పాటు ఆవు నీకు ఇచ్చిన 40, కోతి మరియు కుక్కకి ఇచిన 10 +10 మొత్తం : 80 ఏళ్ళు కావాలి…
దేవుడు: సరే…

అందుకే మొదట 20 ఏళ్ళు మనిషి తింటున్నాడు, నిద్రపోతున్నాడు,ఆడుకుంటున్నాడు, ఆనందిస్తున్నాడు.. తరవాత 40 ఏళ్ళు ఆవు చేస్తున్నాటు తన కుటుంభానికి సహాయం చేయటానికి గొడ్డు చాకిరీ చేస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత 10 ఏళ్ళు కోతి చేష్టలు చేస్తూ తన మనవల్లు , మనవరల్లని నవ్విస్తున్నాడు..తరవాత 10 ….ఇంటి ముందు కూర్చొని వచ్చే పోయే వాళ్ళని అరుస్తుంటాడు….

మనిషి జీవితం అంటే ఇదే..