శాస్త్రం ప్రకారం స్త్రీ, పురుషులు ఏ ఏ రోజుల్లో తలస్నానం చేస్తే ఆర్ధిక పరమైన సమస్యలు, ఆపదలు వస్తాయో తెలుసా?  

Types Of Taking Snanam Bath Hinduism-


Types Of Taking Snanam Bath Hinduism--Types Of Taking Snanam Bath Hinduism-

పురుషులు ఏ ఏ రోజుల్లో తలస్నానం చేస్తే ఎటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో చూద్దాం.సోమవారం తలంటు స్నానం అందం మరింత ద్విగుణీకృతమవుతుంది.


Types Of Taking Snanam Bath Hinduism--Types Of Taking Snanam Bath Hinduism-