తులారాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు?  

Let's see how the Tula Character behaves with their life partner, their thoughts and their ideas. This chariot is pure in their love of selfishness. They love their spouse's life very much. Tula Rasi gives value to their spouse, as well as to friends, family and family members. It should be understood by the spouse. Otherwise there is a possibility of misunderstandings and conflicts between them.

.

Tula Rasi will be able to get together with people around her and get together with everyone. These are mostly friends. As well as new friends and acquaintances. The Tula Character will soon be with everyone. They are more interested in new new contacts. Because they are more friends, the spouse will have the opportunity to allocate less time. So the spouse needs to understand something. These ten people are always talking about the psychosomatology.

..

..

..

తులా రాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలప్రవర్తిస్తారో,వారిగుణగణాలు,వారి ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుందో వివరంగతెలుసుకుందాం. ఈ రాశి వారి ప్రేమలో స్వార్ధం అనేది లేకుండా స్వచ్ఛంగఉంటుంది. వీరు జీవిత భాగస్వామిని జీవితాంతం చాలా బాగా ప్రేమిస్తారు..

తులారాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు?-

తులరాశి వారు జీవిత భాగస్వామికి ఎంత విలువ,ప్రేమను ఇస్తారో అదే విధంగస్నేహితులకు,బందువులకు,కుటుంబ సభ్యులకు కూడా అంతే విలువను ఇస్తారు. ఇదజీవిత భాగస్వామి ఖచ్చితంగా అర్ధం చేసుకోవాలి. లేకపోతే వారి మధ్అపోహలు,కలతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

తులా రాశి వారు తన చుట్టూ ఉన్నవారితో తొందరగా మాటలు కలిపి అందరితో కలిసపోతారు. వీరికి స్నేహితులు ఎక్కువగా ఉంటారు. అలాగే ఎప్పుడు కొత్త కొత్స్నేహితులు,పరిచయాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. తుల రాశి వారు అందరితో తొందరగకలిసి పోతారు.

వీరికి కొత్త కొత్త పరిచయాలు పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువగఉంటుంది..

వీరికి స్నేహితులు ఎక్కువగా ఉండుట వలన జీవిత భాగస్వామికి సమయాన్నతక్కువగా కేటాయించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జీవిత భాగస్వామి కాస్త అర్ధచేసుకోవలసిన అవసరం ఉంది.

వీరు పది మందితో ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉండటం వలమనస్తత్వాన్ని కూడా వెంటనే పసిగట్టేస్తారు.

వీరికి కళా రంగం,సంగీతం పట్ల ఎక్కువగా ఆసక్తి ఉంటుంది. ఒకవిధంగచెప్పాలంటే తులా రాశి వారు భిన్నమైన మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారనచెప్పవచ్చు.

తులారాశి వారికీ,వారి జీవిత భాగస్వామికి ఏమైనా గొడవలవచ్చినప్పుడు తులారాశి వారికీ కొంత సేపు ఆలా వదిలేస్తే వారే వచ్చభాగస్వామితో మాట్లాడతారు.