చేతిలో డబ్బు నిలవాలంటే ఏమి చేయాలో తెలుసా?  

Money plays an important role in everybody's life. No money is done without money. What is not possible with money is not. Some people are so aggressive that they make money very seriously. And they are all gold. But some people do not get the money, no matter how much money they earn. Such ones stand in the hands of the money earned by some rules. .Lakshmi Devi should be worshiped with rice and keep the puja rice slightly. Any problems with this will be removed. Also, the money earned is also in the hands. In addition, Lakshmi's photo stands at the hands of Vishnu's feet. If you cut the coconut leaves and clean the leaves on the leaf and put the letter T on the leaf, the financial problems will get all the money in hand. Take one of the seven types of cowboys called Yellow Cowry and take care of their home. Doing so does not come to us all. If white colon near the egg colored shapes, it gives positive energy. It is also possible to calm down due to the coconut. Every Friday coconut puja and put the coconut. Doing this would lead to financial problems. In this way the earned money stands in the hands......

డబ్బు అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. డబ్బలేనిదే ఏ పని జరగదు. అలాగే డబ్బుతో సాధ్యం కానిది ఏమి లేదు..

చేతిలో డబ్బు నిలవాలంటే ఏమి చేయాలో తెలుసా?-

కొంత మందచాలా దూకుడుగా ఉండి డబ్బును విపరీతంగా సంపాదించేస్తూ ఉంటారు. అంతేకావారు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. అయితే కొంత మంది మాత్రం ఎంత డబ్బసంపాదించినా చేతిలో నిలవదు.

అటువంటి వారు కొన్ని నియమాలను పాటిస్తసంపాదించిన డబ్బు చేతిలో నిలుస్తుంది.

లక్ష్మి దేవిని బియ్యంతో పూజ చేసి, పూజ చేసిన బియ్యాన్ని కొంచెం దగ్గఉంచుకోవాలి. దీనితో ఏమైనా ఆర్ధిక సమస్యలు ఉంటే తొలగిపోతాయి. అలాగసంపాదించిన ధనం కూడా చేతిలో నిలుస్తుంది.

అంతేకాకుండా లక్ష్మిదేవఫోటో,విష్ణు పాదాలు దగ్గర పెట్టుకున్న డబ్బు చేతిలో నిలుస్తుంది. శనివారరావిచెట్టు ఆకును కోసి శుభ్రంగా కడిగి ఆ ఆకు మీద T అనే అక్షరాన్ని రాసదగ్గర ఉంచుకుంటే ఆర్ధిక సమస్యలు అన్ని తొలగిపోయి చేతిలో డబ్బనిలుస్తుంది..

ఎల్లో కౌరీస్ అని పిలువబడే ఒక రకమైన గవ్వలను ఏడింటిని తీసుకొని ఇంటిలజాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి.

ఈ విధంగా చేయటం వలన దరిద్రం మన దరిదాపుల్లోకరాదు. కోడిగుడ్డు ఆకారంలో ఉండే తెల్లటి వైట్ స్టోన్ ను దగ్గర ఉంచుకుంటఅది పాజిటివ్ శక్తిని ఇస్తుంది. కారణంగా ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది.

ప్రతశుక్రవారం కొబ్బరికాయతో లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసి ఆ కొబ్బరికాయను దగ్గఉంచురకోవాలి. ఇలా చేస్తే ఆర్థిక సమస్యలు దూరమవుతాయి. ఈ విధంగా చేస్తసంపాదించిన డబ్బు చేతిలో నిలుస్తుంది.