మన ఆచారాల వెనక ఎంత సైన్స్ దాగి ఉందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు  

These Superstitions By Indians Have Logic In Them-

అంతేకాక ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.

These Superstitions By Indians Have Logic In Them--These Superstitions By Indians Have Logic In Them-